Tuesday, May 23, 2017

හිරු නැ‍ඟෙන රටේ පෙම් පුවතක්

හරුකි මුරකාමිගේ
 'හිරු නැ‍‍ඟෙන රටේ පෙම් පුවතක්'
පරිවර්තක- සිරිල් චන්ද්‍රසේකර

ජපන් ලේඛක හරුකි මුරකාමිගේ 'හිරු නැ‍ඟෙන රටේ පෙම් පුවතක්' නම් වූ පරිවර්තිත නවනතාව එක දිගට කියවාගෙන යා හැකි ආඛ්‍යානයකින් යුක්තය. පාඨක මනස ආලම්භනයට පත් කරන මේ නවතකාව දෙවැනි වන්නේ සිරිල්ගේම මීට පෙර පරිවර්තන නවතකාවක් වූ 'ජෑම්ගහ යට ගෙදර' කෘතියට පමණි.
මෙරට වෙසෙන එක්තරා පරිවර්තකයකුගේ සංස්කෘතිය වටා ගෙතුණූ, ඔවුන්ටම ආවේණීක ලිංගික රටා ආශ්‍රිතව හුයක් මෙන් ගෙතුණු 'ජෑම් ගහ යට ගෙදර' තුළින් ලබන වින්දනය මෙන්ම අවසන ප්‍රඥාව ලබා දෙන ලෙසින්ම ජපානයේ පහළ මධ්‍යම පන්තිය නියෝජනය කරන අසම්මත , ත්‍රිකෝණාකාර ප්‍රේමාලිංගනයක් මේ කෘතියෙන් විදහා දැක්වෙයි.මෙහි ඇති එක් සුවිශේෂත්වයක් වන්නේ කථානායකවරයාගේ ග්‍රහණයට හසුවන්නේ අනෙක් ප්‍රධාන චරිත දෙක පමණක් නොව පරිවාර චරිතද වීමයි.
ස්වයං වින්දනය,මානසික හා ප්‍රායෝගික ‍මෛථුන්‍ය ආස්වාදය, පිළිබඳව කතාව පුරාම පාඨකයා වල්මත් කරන කතුවරයා,අවසානයේ සියල්ලෙහි ආධිපත්‍යය හෙවත් ජීවිතයේ යථාර්ථය ලිංගිකත්වය තුළින්ම හෙළි කරයි.

පුෂ්පනාත් ජයසිරි මල්ලිකාරච්චි.                                                   

Friday, January 20, 2017

පට්ට නින්ද

l,lÈ uyu`.È ieu;ek ndOl jQ fïjd
l,lÈ neyr ù we;s ieáhls fndajd
ie;efmk ;ekla fidhñka f.dia yuqjqjd
ksÈu; f.fjk f;la mÜgu kskaola fõjd

PdhdrEmh wef,laiekav¾ nd,iQßh

Monday, December 19, 2016

කම්මැල්ලවීරගේ.....lïue<s ke;s
lïue,a,ùrf.a flál;d

kjl;djl;a flál;djl;a w;r ;sfnk fjki mdGlhka  nyq;rhla y`ÿkkafka kE' kuq;a flál;dj kï jQ wmQre idys;Hx.h ksujk lïue,a,ùrf.a flál;d kslïu l;kaor hehs ryn,ñka   11 fmd;  w;g  wyqfjÉp mdGlhd lshjkjd' ú`Èñka lshjkjd' ta l;d we;=f<a bkafk ;u;uka hehs is;df.k lshjkjd' fïfl ;sfhk idys; .=Kh ta wh fkd±khs tfyu lshjkafk'


we;eï whf.a flál;d mrK fidaúhÜ wÉpqfõ ;sfhk tajd' tajd lshjkak lïue<shs' wfkl biamdiqjl=;a keye biair jf.a' lshùu fjfyilrhs'
lïue,a,ùrf. l;d tfyu fkfuhs' isoaêj,g jvd wjia:dj,g we;=¿ fjkak fmd,Ujkiq¨ .;sh' ta .;sh w;rueo yuqjk wmQre fhÿï lsysmh'
fï ksid ;uhs wNsreÑhla we;sfjkafk' we;sfj,d lshùu fufyd;skafudfyd; hdj;ald,Sk fjkafk' yßhg l;dj lsfhdaf.k wdmq ÿr wu;l fj,d jf.a ysf;kafk'
l;d we;=f< W;al¾IKh fjkafk w¨;a NdId;aul fhÿï' fukak fï jf.a'
zznq,afvdaif¾ tkafk yßhg Od;= lr`vqj jvïudf.k tkjd jf.a' kuq;a lrkafk uyúkdihla'ZZ
ZZjeiai fj,dfj Tjqqka bkafk yßhg uodúfhla f.g mekakd jf.a'ZZ
l,la ux ihsukaj weiqre l<d' Tyq lshmq fohla ug ;du u;lhs' Tyq lsõfj''' ZZug ysf;kafk kE ta uf.a flál;d ljl;d lsh,d'ZZ
Tyqf.a ndjkdj flá l;dfj
ihsukaf. ÿrl:kh kdo fjkjd' uyr?' weu;=ula'
ZZ wms ;uqfij fyg t<sfjkfldg urkjdZZ'
ta úuqla;ssldóka hehs lshd .kakd NSIKh we;s l< lááhla'
Tjkaf.ka ihsuka wykjd'''
ZZux uerqfjd;a Thf.d,a,kag úuqla;sh Wod fjkjo''ZZ lsh,d'
lS¾;s je,sir;a .ialÜáfh l;djl tfyu fhdokjd'
ZZta ukqiaihd tkafk ksod.kak ñila weog ke`.,d whs, mÈkakhe'  
wuq;a;d ms<s.kak n,df.k bkak ìß`o lshkafk ieñhd we`o yo,d fy,af,kjo n,k úg''
;j l;djla ;sfhkjd mdr ueo ,e. isák n,a,dg lshk foa'
ZZ WU ;j ál fj,djla Tfydu ysáfhd;a wdmam yekafoka ;uhs .kak fjkafk'''ZZ
lïue,a,ùr .ek wmg wdvïnrhs' kuq;a fï Bkshd OfkaYajr iudch wm yefudagu jevla mjr,dfk ;sfhkafk ifydaorhd'
ksIaamdolhd ,dNh n,df.k nvquqÜgq yokjd' mßfNda.slhd ,dNfhka u,a, mqrjd.kak o`.,kjd' b;ska idys;H .ek ljr l;do' tl" fol" ;=k f;dark idys;Hhla ;sfhkak mq¿jkao@ yenehs wfma rfÜ tal ;sfhkjd cjk yd msáfh ;r. jf.a'හිරු නැ‍ඟෙන රටේ පෙම් පුවතක්

හරුකි මුරකාමිගේ  'හිරු නැ‍‍ඟෙන රටේ පෙම් පුවතක්' පරිවර්තක- සිරිල් චන්ද්‍රසේකර ජපන් ලේඛක හරුකි මුරකාමිගේ 'හිරු නැ‍ඟෙන ...